Het familierecht: verschillende mensen en geschillen tussen mensen

Het familierecht: verschillende mensen en geschillen tussen mensen

Verschillende rechtsgebieden

Een complexe samenleving heeft een al net zo complex bestuur en rechtspraak nodig om alles in goede banen te leiden. In Nederland kennen we een wetgevende macht, een uitvoerende macht en een rechterlijke macht. De scheiding van deze machten is ooit bewust ingesteld. Ondanks dat de rechterlijke macht een overheidsapparaat is kan deze een besluit van het dagelijks bestuur toetsen aan de wet en eventueel maatregelen treffen. 

Het rechtssysteem kent verschillende deelgebieden. Ik ga het hier beperken tot het familierecht wat weer een onderdeel is van het burgerlijk recht is. Het familierecht regelt alles betreffende familiaire zaken zoals geboorte, afstamming, huwelijk en scheiding. Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is je vindplaats van het personen- en familierecht. Ook internationaal is het familierecht vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Voorbeelden binnen het familierecht 

Je kunt je voorstellen dat er binnen de familiesfeer veel kan gebeuren. Dat kan positief zijn maar er kunnen ook vervelende geschillen optreden. Een erfenis kan erg leuk zijn maar als deze verdeeld moet worden over meerdere erfgenamen kan er onenigheid ontstaan en moet de rechter er aan te pas komen. Deze velt een oordeel met inachtneming van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek waar de belanghebbenden zich aan moeten houden. Bij de geboorte van een kind komt veel kijken. Je moet als kersverse vader naar de gemeente om je kind aan te geven. Ik zal er tevens bij vermelden dat wanneer je niet getrouwd bent of een samenlevingscontract hebt je het kind ook nog moet erkennen. Ook het uitoefenen van gezag over je kind wordt in het familierecht behandeld. Helaas komt een echtscheiding tegenwoordig vaker voor dan vroeger. Misschien heb je het zelf ook meegemaakt en weet je wat er allemaal bij komt kijken. Je krijgt te maken met allerlei regels en procedures die geregeld zijn in het familierecht. Ook omgangsregelingen in verband met kinderen vind je terug in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Beslotenheid

Het familierecht is op regelmatige basis onderhevig aan wijzigingen en is daarmee, net als het strafrecht, een dynamisch onderdeel van het recht. Maar waar bij het strafrecht veelal in de openbaarheid wordt getreden kent het familierecht juist een grote mate van beslotenheid. Uitspraken vinden de facto plaats in de privésfeer. Ongeveer de helft van alle gerechtelijke uitspraken hebben betrekking op het familierecht. Het is dus goed om te weten dat elk geschil in de familiesfeer door een onafhankelijke rechter naar het dan geldende recht opgelost kan worden.


Delen